Algemene voorwaarden Miss Creatief Webshop

E-mail: info@misscreatief.nl
Website: www.misscreatief.nl


 

Artikel 1 - Definities

 1. Miss Creatief Webshop: Miss Creatief Webshop, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 77963180.
 2. Klant: degene met wie Miss Creatief Webshop een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Miss Creatief Webshop en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Miss Creatief Webshop.
 2. Miss Creatief Webshop en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Miss Creatief Webshop en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 - Prijzen

 1. Miss Creatief Webshop hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw.
 2. Miss Creatief Webshop mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Miss Creatief Webshop niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Monsters en modellen 

 1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 - Betalingen

 1. Miss Creatief Webshop accepteert alleen directe betalingen via Ideal of bankoverschrijving.

Artikel 6 - Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Miss Creatief Webshop het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Miss Creatief Webshop maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Miss Creatief Webshop, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 7 - Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 
 • het product is gebruikt
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
 • het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product een los tijdschrift of losse krant is
 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@misscreatief.nl.
 3. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Miss Creatief Webshop, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Miss Creatief Webshop heeft geretourneerd, dan zal Miss Creatief Webshop de door consument betaalde bedrag exclusief de verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 

Artikel 9 - Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 10 - Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Miss Creatief Webshop, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 

 

Artikel 12 - Levertijd 

 1. De levertijden van Miss Creatief Webshop zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Miss Creatief Webshop.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Miss Creatief Webshop later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Miss Creatief Webshop niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Miss Creatief Webshop iets anders hebben afgesproken.

Artikel 13 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Miss Creatief Webshop niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 

Artikel 14 - Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 15 - Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 
 2. De garantie geldt niet:
  - in het geval van normale slijtage
  - voor schade ontstaan door ongevallen
  - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 16 - Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 17 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Miss Creatief Webshop tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Miss Creatief Webshop geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 18 - Klachten

 1. De Klant moet een door Miss Creatief Webshop geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Miss Creatief Webshop daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Miss Creatief Webshop hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Miss Creatief Webshop hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Miss Creatief Webshop.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Miss Creatief Webshop andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 19 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Miss Creatief Webshop.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Miss Creatief Webshop ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 20 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Miss Creatief Webshop een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 21 - Aansprakelijkheid Miss Creatief Webshop

 1. Miss Creatief Webshop is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Miss Creatief Webshop aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Miss Creatief Webshop is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Miss Creatief Webshop aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 22 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Miss Creatief Webshop vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 23 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Miss Creatief Webshop toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Miss Creatief Webshop nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Miss Creatief Webshop in verzuim is. 
 3. Miss Creatief Webshop mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Miss Creatief Webshop kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 24 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Miss Creatief Webshop door de Klant niet aan Miss Creatief Webshop kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  - computer­virussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Miss Creatief Webshop 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Miss Creatief Webshop kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Miss Creatief Webshop de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Miss Creatief Webshop hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Miss Creatief Webshop hiervan voordeel heeft. 

Artikel 25 - Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Miss Creatief Webshop de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 26 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Miss Creatief Webshop mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Miss Creatief Webshop altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Miss Creatief Webshop zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 27 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Miss Creatief Webshop aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Miss Creatief Webshop. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 28 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Miss Creatief Webshop bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Miss Creatief Webshop is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Miss Creatief Webshop is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Miss Creatief Webshop, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 07 april 2024.